Events @ VBAL

News @ VBAL

Assemblée Générale Ordinaire vum VBAL

D'AGO vum VBAL ass den 06.06.2019 um 19:00 Auer

ALL Member ass invitériert fir iwwert d'Saison 2018/2019 an iwwert déi nächst Saison ze schwätzen.

Wat war gutt? Wat kenne mir verbesseren?

Op dëser Versammlung kann jiddereen seng Ideen matdeelen. Duerno gett et och ee Patt !!

Adresse:
Centre Culturel « Am Duerf »
24, rue du Village,  Junglinster 

 

Ordre du jour 

1) Mot de bienvenue de la présidente

2) Présentation du rapport d’activités de la saison 2018/2019

3) Activités prévues pour la nouvelle saison 2019/2020

4) Rapports des entraîneurs

5) Présentation du rapport financier de la saison 2018/2019 et budget prévisionnel pour la nouvelle saison

6) Rapport de caisse par les réviseurs de caisse et décharge de la trésorière

7) Décharge du conseil d’administration

8) Elections des membres du conseil d’administration : - Membre sortant : Anouck Neuen - Membres sortant et rééligibles : Anne Schroeder, Jean-Claude Schiltz - Membre à confirmer : Kim Bauer - Nouvelles candidatures

9) Nomination de 2 réviseurs de caisse

10) Fixation des cotisations pour la saison 2019/2020

11) Distinction des membres méritants

12) Divers / discussion libre 

Dammen kruuten eng nei Ausstattung

Eis Dammen Equipp kruut nei Uniformen, Joggingen an Kierf gesponsort vun Pizza Guy Foodtruck a vun CRW-Computers by Robert Weydert!

    

Villmols MERCI!!

30 JOER VBAL

2017 Huet den VBAL 30 Joer Bestoen gefeiert!! 

 

Facebook